Regulament Parcare

REGULAMENT DE ORGANIZARE sI FUNCTIONARE A ­SISTEMULUI DE PARCARE CU PLATA A PARCULUI DE ­­AVENTURa EDENLAND

Prezentul Regulament stabileşte regulile generale ce trebuie respectate de către toţi vizitatorii EDENLAND PARK şi în special de către conducătorii auto ce folosesc parcarea EDENLAND PARK în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente şi a fluidizării traficului.
Parcarea EDENLAND PARK este o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condiţiile respectării prezentului Regulament şi a legislaţiei rutiere.
Parcarea EDENLAND PARK deservește exclusiv parcului de Aventură ­ EDENLAND PARK, fiind destinată parcării autoturismelor pe termen scurt aparținând clienților aflați în incinta parcului.
Prin accesul în parcarea EDENLAND PARK, conducătorul autovehiculului ­acceptă şi se obligă să respecte condiţiile prezentului Regulament și a ­indicatoarelor ­ rutiere din interiorul parcării.

CAPITOLUL 1 – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spaţiile special amenajate și marcate, delimitate perpendicular faţă de marginea părţii carosabile.
Art.2 Fiecare conducător auto va parca autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare şi să nu stânjenească ocuparea locurilor de parcare învecinate prin depășirea limitelor marcate ale locului de parcare ocupat.
Art.3 EDEN SRL îşi rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice ce exced prezentul Regulament.
Art.4 Accesul în parcarea EDENLAND PARK se realizează prin solicitarea şi obţinerea tichetului de acces. Părăsirea parcării se realizează în urma validării şi achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces. Părăsirea parcării în lipsa achitării tarifului pentru parcare datorat se sancționează conform prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

Art.5 Programul de funcţionare a parcării este: Luni – Duminică în intervalul orar: 00:00-24:00
Durata maximă de staționare este de 24 ore consecutive.
Art.6 În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii excepţionale, EDEN SRL poate restricţiona temporar accesul în incinta parcării.

CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ. TARIFELE ŞI REGULILE APLICABILE

Art.7 Parcarea cu plată în spaţiile special amenajate, prevăzute în prezentul ­Regulament se bazează pe principiul tarifului orar.
Art.8 Tariful pentru parcare este de 5 (cinci) lei/oră (TVA inclus) şi nu poate fi fracţionat. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.
În primele 30 minute de la intrare, părăsirea parcării se poate realiza fără ­achitarea tarifului de parcare. După achitarea tarifului dreptul de parcare se ­anulează, ieșirea din parcare realizându-se în maxim 20 (douăzeci) minute, în caz contrar se va achita tariful pentru încă o oră de parcare.
Art.9 Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces astfel:
a) utilizând automatele amplasate în apropierea locurilor de parcare:
– prin intermediul bancnotelor. Acestea se introduc atâtea cât sunt necesare până la concurenţa sumei ce reprezintă tariful aplicabil. Nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominală mai mare de 100 (o sută) lei. Nu se acceptă monede.
– prin intermediul cardului de credit sau de debit
b) cu cardul de credit / debit, scanând tichetul de parcare în aplicația UPPARK pentru validare.
Art.10 În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de acces în ­parcare, se poate solicita la automatul parcării EDENLAND PARK eliberarea unui ­ duplicat, contra unei sume de 100 (o sută) lei (TVA inclus).
Art.11 Autovehiculele parcate neregulamentar, pe alte locuri decât cele
special amenajate sau ocupând mai multe locuri de parcare, pe locurile ­destinate ­ persoanelor cu handicap, pe calea de rulare, inclusiv cele care staționează mai mult de 24 de ore consecutive sau care încalcă în orice alt mod prevederile ­prezentului Regulament, vor fi blocate. Aceleași măsuri se vor lua și în cazul parcării pe ­locurile rezervate stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice sau hibride de către ­autovehicule care nu utilizează stațiile de încărcare.
Art.12 Pentru deblocarea autovehiculelor, se va percepe un tarif de 200 (două sute) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitată la automatul parcării EDENLAND PARK.

CAPITOLUL 4 – REGULI DE TRAFIC ŞI PARCARE

Art.13 EDEN SRL îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în incinta parcării a autovehiculelor ale căror conducători auto se află în oricare dintre următoarele situații:
– au părăsit în trecut parcarea fără achitarea tarifului de parcare datorat;
– au cauzat prejudicii parcului de Aventură EDENLAND PARK;
– au săvârșit fapte de violență în incinta sau în proximitatea parcului de Aventură EDENLAND PARK.
Art.14 Viteză maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5 km/h, iar ­conducătorii auto sunt obligaţi să respecte cu stricteţe semnificaţiile marcajelor şi ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracţiune animală precum şi a autovehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone sau celor cu remorci.
Art.15 Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spaţiile special amenajate în acest scop.
Art.16 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.
Art.17 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap sunt amplasate în imediată vecinătate a porții de access în parc și vor putea fi utilizate doar de către autovechiculele ce au afişat cardul-legitimaţie eliberat de autorităţile competențe, ce conţine semnul internaţional reprezentativ . Persoanele cu handicap deţînătoare ale cardului-legitimaţie au dreptul de a parcă gratuit pe locurile special ­amenajate. În cazul în care se vor folosi carduri-legitimaţii false sau vor lipsi persoanele cu dizabilități în scopul obţinerii avantajelor mai sus menţionate, conducătorului auto i se va interzice parcarea pe locurile special amenajate.
Art.18 Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces reprezintă ­acordul ­tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispoziţiilor prezentului ­Regulament, ­inclusiv a prevederilor Art. 12, cu privire la blocarea, în locuri speciale a ­autovehiculelor parcate neregulamentar.
Art.19 În parcarea EDENLAND PARK este interzisă orice fel de manifestare ­zgomotoasă.
Art.20 Conducătorii auto, clienţii şi vizitatorii acceptă:
a) Să nu utilizeze parcarea pentru activităţi periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
b) Să nu utilizeze parcarea în vederea reparaţiei autovehiculelor sau altor activităţi de acest gen;
c) Să nu organizeze în parcare nicio reuniune politică, manifestație publică, greve, spectacole sau activităţi comerciale;
d) Să nu campeze în parcare şi să nu organizeze picnicuri, activități sportive sau alte activități recreative;
e) Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afişaje fără acordul scris al EDEN SRL;
f) Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât şi utilizatorilor acesteia;
g) Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanţe periculoase;
h) Să nu lase minorii nesupravegheaţi în parcare sau în autovehiculele parcate.
i) Să utilizeze în mod civilizat cointainerele de deșeuri amplasate în incinta parcării.
Art.21 Este interzisă parcarea pe termen lung (această fiind definită că o perioadă mai mare de 24 de ore consecutive) pe locurile de parcare. Administratorul parcării poate decide blocarea autovehiculului, iar deblocarea acestuia se va face pe ­cheltuiala conducătorului auto, conform cap.3, art. 13.

CAPITOLUL 5 – OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art.22 Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcţionare a parcării EDENLAND PARK, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile Regulamentului, conducătorului în cauză i se va aplica ­sancţiunea corespunzătoare.
Art.23 Conducătorii autovehiculelor nu vor intră în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei, având în vedere faptul că ieşirea din parcare este permisă ­numai după achitarea şi validarea tichetului.
Art.24 Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât şi altor autovehicule sau instalaţii de către conducătorii auto, pe timpul deplasării ori staţionării în ­incinta parcării EDENLAND PARK, vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii EDEN SRL.
Art.25 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să oprească ­motorul și să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului, prin ­închiderea uşilor, capotelor, motor şi portbagaj, a geamurilor, trapei, buşonului rezervor etc., EDEN SRL nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.
Art.26 Ocupanţilor autovehiculelor li se recomandă să nu îşi lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, EDEN SRL nefiind responsabilă de dispariţia acestora.
Art.27 Conducătorii autovehiculelor şi ceilalţi ocupanţi sunt obligaţi să ­respecte ­indicaţiile reprezentanţilor EDEN SRL, ale companiei de securitate sau ale ­pompierilor de serviciu.
Art.28 Conducătorul auto şi ceilalţi ocupanţi ai autovehiculului vor menţine ­ curăţenia la locul de parcare şi nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deşeurile fiind aruncate în coşurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 6 – BLOCAREA SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.29 Vor fi supuse blocării sau ridicării, cu precădere, autovehiculele ce blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate, cele ce ocupă mai multe locuri de parcare și cele care staționează în parcare mai mult de 24 de ore consecutive, precum şi cele ce ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fără a deţine cardul-legitimaţie ­menţionat la Art.18.
Art.30 Pentru parcarea neregulamentară a autovehiculului, se va bloca una din roţile acestuia. Dispozitivul de blocare a roţii va asigura imposibilitatea ­îndepărtării ­acestuia, nepermiţând demontarea roţii blocate. Procedura de deblocare a ­autovehiculelor având roata blocată ori a celor ridicate este aceeaşi, fiind precizată mai jos.
Art.31 Anterior blocării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea ­dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De ­ asemenea, după blocarea roţii, vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având ­roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înştiinţare ce va cuprinde informaţii cu privire la abaterea săvârşită precum şi la paşii pe care ­conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv plata ­tarifului de deblocare şi semnarea procesului verbal de deblocare. Conducătorul auto va achita tariful de deblocare și semnarea procesului verbal, în caz contrar, personalul EDEN SRL putând refuza deblocarea roții.
Art.32 Activităţile de blocare/deblocare vor fi asigurate de către serviciul de ­ protecţie şi pază al EDEN SRL. Deblocarea durează maxim 30 minute sub condiția achitării tarifului prevăzut la Art. 13.

CAPITOLUL 7 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.33 Personalul de pază al EDEN SRL nu are atribuţiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării.
Art.34 EDEN SRL nu îşi asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală ­ pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum şi pentru orice fel de daune cauzate de clienţii EDENLAND PARK sau de terţe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.
CAPITOLUL 8 – DISPOZIŢII FINALE
Art.35 Conducerea EDEN SRL îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul ­ Regulament, după cum consideră de cuviinţă.
Art.36 Autovehiculelor abandonate în parcarea EDENLAND PARK li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durată ce depăşeşte 24 de ore consecutive.
Art.37 Ocuparea locurilor din parcarea EDENLAND PARK cu diferite obiecte este interzisă; obiectele vor fi ridicate de îndată, iar persoana răspunzătoare pentru ­plasarea acestora va suporta un tarif de înlăturare de 100 (una sută) lei (TVA inclus).
Art.38 Prevederile prezentului Regulament se aplică şi autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum şi celor ce efectuează servicii de taximetrie.
Art.39 Prezentul Regulament va fi afişat pe site-ul www.edenland.ro.